Vedtægter for Foreningen for Madkundskab

(Hent pdf her)

§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Madkundskab.

§ 2. Foreningen for Madkundskab er en landsomfattende anerkendt faglig forening under Danmarks Lærerforening.

§ 3. Foreningens formål er at udvikle faget madkundskab i grundskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet søges nået blandt andet ved:

* Udgivelse af artikler, om samfundsaktuelle og relevante temaer indenfor fagets rammer, på foreningens hjemmeside
* Vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside
* Afholdelse af møder og kurser samt konferencer
* Kontakt til myndigheder og Danmarks Lærerforening
* Samarbejde med beslægtede faglige foreninger
* Samarbejde med andre instanser, der arbejder for madkundskabsområdet

§ 4. Som medlemmer kan optages undervisere i faget madkundskab. Andre interessenter har også mulighed for optagelse. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Da Foreningen for Madkundskab er en faglig forening under DLF, forudsættes medlemskab af DLF for enhver, der er berettiget dertil. Andre medlemmer kan frit optages. Forudsætningen for at være medlem af bestyrelsen er, at der er direkte tilknytning til foreningen via enten personligt medlemskab eller skoleabonnement. Modarbejder et medlem foreningens interesser, kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde ekskludere pågældende. Medlemmet har i så tilfælde ret til at få sagen genoptaget på førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer, via e-mailen kassereren@madkundskab.nu eller via foreningens hjemmeside: madkundskab.nu

Organisatorisk opbygning

§ 5. Foreningens højeste myndighed er en generalforsamling, der afholdes hvert år i eller omkring november måned.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en på generalforsamlingen valgt formand, en kasserer samt 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Herudover er valgt 2 interne kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant for at sikre et forsvarligt arbejde med foreningsregnskabet.

Valg til bestyrelsen:

§ 7. Generalforsamlingen afholdes hver år i eller omkring november måned. Der indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller ved anden henvendelse til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter regler som i § 11. Bestyrelsens funktionsperiode er på 2 år, med valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant i lige år, samt kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 intern revisor i ulige år.

§ 8. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

* Valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører
* Formandens beretning
* Indkomne forslag
* Fremlæggelse af regnskab via kassereren
* Budget- og kontingentfastsættelse
* Valg:
a. formand i lige år samt kasserer i ulige år
b. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
c. 1 suppleant
d. 1 kritisk revisor
e. 1 revisorsuppleant i lige år
* Eventuelt

§ 9. Foreningen konstituerer sig med sekretær i lige år og næstformand i ulige år. Der skal føres protokol over foreningens møder og denne offentliggøres via foreningens hjemmeside.

§ 10. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres senest 8 dage før afholdelsen, via foreningens hjemmeside eller anden skriftlig kommunikation til foreningens medlemmer og abonnenter.

Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat. En ekstraordinær generalforsamling skal almindeligvis indkaldes med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer og abonnenter vha. nyhedsbrev.

Bestyrelsen

§ 12. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, en næstformand, en kasserer samt 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden konstitueres efter valghandlingen i ulige år, sekretæren i lige år. Kassereren tegner foreningen i økonomiske og administrative forhold. Evt. ansatte af foreningen, Undervisningsministeriets læringskonsulent for madkundskab, en repræsentant fra Læreruddannelsens forening samt en repræsentant for efter- og videreuddannelsen inden for faget madkundskab kan, efter bestyrelsens bestemmelse, deltage som observatører i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Bestyrelsen kan sende sager til høring blandt foreningens medlemmer.

§ 13. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse. Den er bundet af foreningens vedtægter. Den er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse.

§ 14. Kandidater til formandsposten, posten som kasserer + 3-5 bestyrelsesmedlemmer kan opstilles af hovedstyrelsen eller medlemmerne.

Når det på forhånd vides, at formand, kasserer eller bestyrelsesmedlemmer – herunder næstformand og sekretær – ikke modtager genvalg, meddeles dette på udsendte dagsorden.

§ 15. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Der vælges næstformand og sekretær, der sammen med formanden og kassereren udgør et forretningsudvalg, der er beslutningsdygtigt i løbende og ikke opsættelige sager. Øvrige udvalg nedsættes i det omfang, det skønnes nødvendigt, og kan bestå af andre end bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder mindst 1 fysisk møde om året. Referaterne herfra bekendtgøres på hjemmesiden. For det enkelte bestyrelsesmedlem vil udgifterne til kost og logi samt transportgodtgørelsen i forbindelse med mødeaktiviteten blive dækket af foreningen.

§ 16. Formanden berammer og indkalder samt udfærdiger dagsorden. Desuden booker formanden ophold og administrerer aftaler hertil. Herudover varetager denne en løbende kontakt til bestyrelsens medlemmer via en fælles messengergruppe, medlemmernes arbejdsemail (der er navngivet efter de tidligere regioner, således at en bred repræsentation af hele Danmark sikres blandt bestyrelsens medlemmer) samt ved virtuel mødeaktivitet, for at mobilisere en vedvarende kontakt og fastholdelse af fokus på foreningsarbejdet. Formanden udpeger arbejdsopgaver efter aftaler med det enkelte bestyrelsesmedlem ud fra dennes kompetencer og interesseområder.

§ 17. Hvert bestyrelsesmedlem har til opgave at repræsentere foreningen i forhold til forskellige samarbejdspartnere. De holder den øvrige bestyrelse ajour med status i samarbejdet. Hertil kommer mulige ad hoc opgaver, som f.eks. at håndtere henvendelser og forespørgsler fra pressen i det lokaleområde, der repræsenteres. Ministerielle opgaver, samarbejde i og omkring projekter, udarbejdelse af undervisningsmaterialer eller planlægning af kurser og konferencer til og med efter- og videreuddannelse for øje. Bestyrelsens medlemmer arbejder med foreningens fremme for øje, og orienterer sig i lokalmiljøet for at finde mulige kandidater til foreningsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller ildsjæle, der på forskellig vis kan opfordres til at varetage foreningens interesser. Det er det enkelte medlems engagement og samvittighed samt livsvilkår, der afgør dennes arbejdsbeskrivelse i forhold til at varetage foreningsopgaver.

§ 18. Bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp. Formanden og kassererens honorar fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer får i tilknytning til arbejdet i foreningen rejsegodtgørelse samt evt. pudgifter dækket af foreningskassen. Der opfordres til samkørselsaftaler samt brug af offentlige transportmidler i videst mulige udstrækning. Foreningen afholder også udgiften til forplejning ved fysiske mødeaktiviteter. Desuden vil der, undtagelsesvis, kunne dækkes diverse udgifter i forbindelse med møde- og/eller kursusaktiviteter. Det forudsættes, at bestyrelsens medlemmer selv tilgår internettet og har adgang til pc, etc., og kan kobles til arbejdsmail. Undtagelsesvis kan køb af pc/printer el. lign. til redaktør, kasserer eller formand komme på tale. Beslutningen herom træffes af foreningens forretningsudvalg.

Afstemningsregler

§ 19. Beslutninger bortset fra personvalg træffes ved almindelig stemmeflertal (flest stemmer) jfr. dog paragrafferne 23 og 24. Skriftlig afstemning foretages, såfremt det begæres af mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Personvalg: Forslag til personvalg indkaldes skriftligt. Kandidaten kan opstilles såvel forud som under mødet. Kandidatforslag er kun gyldige, såfremt vedkommende erklærer sig villig til at modtage valg. Valget finder sted efter skriftlig afstemning, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

a. Valg af formand og kasserer: Hvert stemmeberettiget medlem kan højst afgive én stemme på én af de opstillede kandidater. Såfremt ingen af de opstillede kandidater ved første afstemning opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, holdes valget mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

b. Øvrige valg. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hvert stemmeberettiget medlem skal afgive et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges. Der kan kun afgives 1 stemme på hver kandidat. Herefter anses de kandidater for valgt, der har fået flest stemmer.

Suppleanter er dem, der får de efterfølgende flest stemmer, alternativt; dem, der har ønsket at kandidere som suppleant.

Valg af 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant. Hvert stemmeberettiget medlem kan højst afgive et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges. Der kan kun afgives 1 stemme på hver kandidat.

c. Funktionsperioden for formand og 3 bestyrelsesmedlemmer – herunder sekretær – går fra den 1.1. i ulige år til den 31.12. i lige årstal. Kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer – herunder næstformand – går fra den 1.1. i lige år, til den 31.12 i ulige årstal.

Regnskab – kontingent

§ 20. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Bestyrelsen har fuldmagt til at indgå aftale med et revisionsfirma om assistance med udarbejdelse af årsrapporten, som gennemgås af foreningens revisorer og godkendes af generalforsamlingen samt offentliggøres via dennes referat på foreningens hjemmeside.

§ 21. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves af kassereren med forfald pr. 1. september. Her ud over er der mulighed for at tegne abonnement hos foreningen. Prisen herfor fastsættes af generalforsamlingen. Abonnementet opkræves af kassereren med forfald pr. 1. Februar.

Vedtægtsændringer

§ 22. Vedtægtsændringer kan af generalforsamlingen foretages på én af følgende 2 måder:

* En ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt ved gældende varsel, kan vedtage ændring af vedtægterne. For at en vedtægtsændring er vedtaget, kræves det, at forslagene til vedtægtsændringer er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
* Bestyrelsens medlemmer kan ved skriftlig votering vedtage ændring af vedtægterne. For at forslag om ændring af vedtægterne er vedtaget, kræves:
* at de konkret formulerede forslag om ændringer til vedtægterne udsendes sammen med de gældende vedtægter til alle bestyrelsens medlemmer.
* at forslagene til ændring af vedtægterne offentliggøres på foreningens hjemmeside.
* at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for ændringsforslagene til vedtægterne.
* at mindst ét af foreningens almindelige medlemmer, som ikke besidder nogen form for tillidspost inden for foreningen, eller én af foreningens revisorer eller revisorsuppleanter er til stede ved poståbningen og opgørelsen af de afgivne stemmer. Alternativet til den noget usikre postfremsendelse er en virtuel afstemning. Denne afstemningsform foretrækkes, idet den er tilgængelig og overskuelig for samtlige bestyrelsesmedlemmer, for så vidt der er tale om f.eks. Foreningens fælles messengergruppe.
* at resultatet af afstemningen offentliggøres senest 8 dage efter på foreningens hjemmeside.

Den skriftlige votering efter ovennævnte punkt 2 kan opdeles i flere, samtidige voteringer efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. skriftlig votering efter stk. 1 punkt 2 kan ikke finde sted for så vidt angår ændring af vedtægternes § 23 om foreningens opløsning.

Foreningens opløsning

§ 23. Foreningens opløsning kan kun foretages af to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, på hvilke mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter bestyrelsens afgørelse til at understøtte igangværende projekter til faget madkundskab og dets fremme.

§ 24. Efter en skriftlig votering (§22, stk. 2) træder vedtagelserne i kraft med øjeblikkelig varsel.

Vedtaget af repræsentantskabet den 22. marts 1980. Bente Israelsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 15. november 1980. Bente Israelsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 20. november 1988. Else Ernstsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 17. november 1990. Else Ernstsen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 21. november 1992. Lisbet Lentz Olesen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 19. november 1994. Lisbet Lentz Olesen

Revideret på repræsentantskabsmødet den 16. november 1996. Lisbet Lentz

Revideret på repræsentantskabsmødet den 25. november 2000. Sonja Nørby

Revideret på repræsentantskabsmødet den 15. november 2002. Sonja Nørby

Revideret på repræsentantskabsmødet den 18. november 2006. Ulla Hedegaard

Revideret på repræsentantskabsmødet den 13. november 2010. Ulla Hedegaard

Revideret på repræsentantskabsmødet den 10. november 2012 Ulla Hedegaard

Revideret på ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 1. februar 2014. Lone Carlson

Revideret ved skriftlig afstemning blandt repræsentantskabet den 29. Oktober 2014 V/Lone Carlson

Revideret ved Repræsentantskabsmødet i Vejle, lørdag den 15. November 2014 V/formand Lone Carlson

Revideret ved Repræsentantskabsmøde i Middelfart, lørdag den 12. November 2016 V/formand Lone Carlson

Efterrevideret på foranledning af Repræsentantskabsmødet i Middelfart, lørdag, den 17. November 2018V/Formand Lone Carlson

Efterrevideret på foranledning af Repræsentantskabsmødet i Middelfart, lørdag, den 21. November 2020 – med efterfølgende godkendelse af tilstedeværende repræsentanter via skriftlig tilkendegivelser via foreningens messenger-gruppe. V/formand Lone Carlson